ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

   
Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Eταιρεία : Γενική κλινική Παναγία η Οδηγήτρια Π. Μπάιζου ΕΠΕ με Α.Φ.Μ. : 095567390, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου ( 01/01/2015 / 31/12/2015 ) - Δ/νση : Αιτωλικού  55-, ΓΕ.Μ.Η.: 00054934209000, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης
Σημείωση 2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
Ενσώματα πάγια  
Ακίνητα 125.965,44
Μηχανολογικός εξοπλισμός 112.856,09
Λοιπός εξοπλισμός 6.243,84
Σύνολο 245.065,37
Άυλα πάγια στοιχεία  
Λοιπά άυλα (3.692,36)
Σύνολο  (3.692,36)
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγεν. και κοινοπραξίες 2.295,28
Σύνολο   2.295,28
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 243.668,29
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
Αποθέματα  
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 66.558,46
Σύνολο    66.558,46
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές  
Εμπορικές απαιτήσεις 2.792.684,02
Λοιπές απαιτήσεις 0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 24.039,57
Σύνολο     2.816.723,59
Σύνολο κυκλοφορούντων 2.883.282,05
Σύνολο ενεργητικού 3.126.950,34
Καθαρή θέση  
Καταβλημένα κεφάλαια  
Κεφάλαιο 102.000,00
Υπέρ το άρτιο 53.813,58
Σύνολο      155.813,58
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο  
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 11.867,36
Αποτελέσματα εις νέο (88.289,79)
Σύνολο        (76.422,43)
Σύνολο καθαρής θέσης 79.391,15
Προβλέψεις  
Λοιπές προβλέψεις 200.000,00
Σύνολο         200.000,00
Υποχρεώσεις  
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 214.397,16
Σύνολο          214.397,16
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  
Τραπεζικά δάνεια 939.373,28
Εμπορικές υποχρεώσεις 593.928,23
Φόρος εισοδήματος (469.458,06)
Λοιποί φόροι και τέλη 313.209,94
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 676.121,15
Λοιπές υποχρεώσεις 579.987,49
Σύνολο           2.633.162,03
   
   
Σύνολο υποχρεώσεων 2.847.559,19
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 3.126.950,34
   
   
Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Eταιρεία : Γενική κλινική Παναγία η Οδηγήτρια Π. Μπάιζου ΕΠΕ με Α.Φ.Μ. : 095567390, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου ( 01/01/2015 / 31/12/2015 ) - Δ/νση : Αιτωλικού  55-, ΓΕ.Μ.Η.: 00054934209000, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:
Σημείωση 2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 3.973.615,35
Κόστος πωλήσεων 2.404.663,25
Μικτό αποτέλεσμα 1.568.952,10
Λοιπά συνήθη έσοδα 118.737,22
. 1.687.689,32
Έξοδα διοίκησης 415.686,45
Έξοδα διάθεσης 549.414,87
Λοιπά έξοδα και ζημιές 0,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 1.232.560,76
Λοιπά έσοδα και κέρδη 421.559,43
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (88.413,33)
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 33,86
Αποτέλεσμα προ φόρων (88.379,47)
Φόροι εισοδήματος 23.035,64
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους (111.415,11)
   
   
Υπόδειγμα Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Eταιρεία : Γενική κλινική Παναγία η Οδηγήτρια Π. Μπάιζου ΕΠΕ με Α.Φ.Μ. : 095567390, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου ( 01/01/2015 / 31/12/2015 ) - Δ/νση : Αιτωλικού  55-, ΓΕ.Μ.Η.: 00054934209000, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:
Σημείωση 2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 3.973.615,35
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) (16.627,22)
Λοιπά συνήθη έσοδα 118.737,22
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών 523.644,64
Παροχές σε εργαζόμενους 1.894.747,19
Αποσβέσεις 76.634,02
Λοιπά έξοδα και ζημίες 629.569,43
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 1.232.560,76
Λοιπά έσοδα και κέρδη 421.559,43
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (64.091,26)
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 33,86
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 24.322,07
Αποτέλεσμα προ φόρων (88.379,47)
Φόροι εισοδήματος 23.035,64
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους (111.415,11)
   
   
Στοιχεία κατάστασης μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Eταιρεία : Γενική κλινική Παναγία η Οδηγήτρια Π. Μπάιζου ΕΠΕ με Α.Φ.Μ. : 095567390, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου ( 01/01/2015 / 31/12/2015 ) - Δ/νση : Αιτωλικού  55-, ΓΕ.Μ.Η.: 00054934209000, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:
Σημείωση 2015
Υπόλοιπο έναρξης, της κλειόμενης χρήσης  
Ακολουθεί ανάλυση μεταβολών - προσαρμογών στα Ίδια κεφάλαια  
Μεταβολές στην Καθαρή θέση  
Καταβλημένα κεφάλαια  
Κεφάλαιο 102.000,00
Υπέρ το άρτιο 53.813,58
Σύνολο μεταβολών καθαρής θέσης 155.813,58
Μεταβολές στα Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο  
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 11.867,36
Αποτελέσματα εις νέο (88.289,79)
Σύνολο μεταβολών στα Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο (76.422,43)
Υπόλοιπο λήξης, της κλειόμενης χρήσης 79.391,15